Special Seminar on Dec. 2nd, 2014 (14:00, E-104)---Prof. Xiao-An Zhang (Jilin University)

作者:scbb    时间:2014-12-03 15:22:30    点击率:

嘉   宾   张晓安教授(吉林大学教授,首批“”国家特聘专家)

题   目   生命体系的领悟与功能材料的研发

时   间   2014年12月2日 星期二 14:00-15:30

地   点   E-104

邀 请 人  吴云东老师